ARMOLAHJOISTA, OSA 1.

Armolahjat laajasti ymmärrettynä merkitsevät Jumalan valtakunnan työssä vaikuttavaa Jumalan armoa. Ne ovat hengellisiä lahjoja ja kuuluvat Jumalan uutta luovaan armon vuodatukseen. Vrt. Jooel 2:28-29, Apt. 2:1-13, 10:44-48, 1Kor. luvut 12-14, Room.12:6-8.

Armolahjat kuuluvat Jumalan armotalouteen, eivätkä kuulu suoraan hänen alkuperäiseen luomisjärjestykseensä. Ne perustuvat Jeesuksen Kristuksen lunastustyöhön ja hänen ylösnousemukseensa.Armolahjat ovat enemmän kuin luonnollisia taipumuksia. Armolahjoissa vaikuttaa Jumalan yliluonnolisuus ja siksi ne tulee tunnistaa henkilahjoiksi eli armolahjoiksi.

Aikamme seurakuntien suuri tarve on auttaa Hengen uudistukseen haluavia kasvamaan siihen, että armolahjat voitaisiin yhdistää muuhun seurakunnan palvelutyöhön. Armolahjojen käyttämisen tarkoitus on korjata sitä epätasapainoa joka usein syntyy virkapainotteisen palvelutyön ja Jumalan yliluonnollisten armolahjojen toiminnan välillä. Näissä on ollut aikojen kuluessa jännitteitä ja ne ovat johtaneet usein Hengen lahjojen syrjäyttämiseen tai jopa torjumiseen. Armolahjojen kautta ilmenevää hengenelämää ei kuitenkaan tulisi estää, sillä silloinhan samalla raivataan suuri osa pois Raamatun ilmoituksesta ihmeineen ja merkkeineen. Tämä on johtanut siihen, että hyväksytään sanan saarna ja sakramenttien käyttö, mutta ei niinkään armolahjojen ilmenemistä.

Uudessa Testamentissa Jeesuksen Kristuksen ja apostolien toiminnan vahvistivat tunnusteot ja ihmeet. Mielestäni seurakunnissa tulisi vakavasti kysyä, olisiko vielä meidän aikanamme mahdollista armolahjojen ilmentyä enemmän hengellisessä työssä ja että ne siten vahvistaisivat evankeliumia sitä seuraavien merkkien kautta.

Hengen toimintaa ei voida sitoa miksikään kaavoiksi eikä metodeiksi. Tärkeää on kuitenkin oppia jotain niistä suuntaviivoista, jotka Jumalan sanasta käyvät ilmi ja joita Pyhä henki käyttää. Usein huomataan, että on metodi, ettei täysin ymmärrettävää metodia ole. Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama. Pyhä Henki jakaa armolahjoja niinkuin itse tahtoo ja vaikuttaa niiden kautta niinkuin tahtoo. Tärkeintä olisi oppia tuntemaan lahjojen antajaa, Hänen mieltään ja Hänen tahtoaan. Raamattu kehoittaa anomaan runsaasti armolahjoja seurakunnan rakennukseksi.

Lähetyskäskyssä Matt. 28:18-21 Jeesus on käskenyt opetuslapsiaan tekemään opetuslapsia ja opettaa heitä noudattamaan kaikkea mitä Jeesus oli käskenyt heidän noudattaa. Se sisälsi myös tunnustekojen ja ihmeiden palvelustyön. Evankeliumien tarkastelu paljastaa, että noin yksi viidesosa Jeesuksen palvelutyöstä sisälsi sairaitten parantamista. Jeesus oli näyttänyt opetuslapsilleen miten parannetaan ja miten muutenkin toimitaan armolahjojen alueella. Eikö se koske meitäkin tämän päivän Jeesuksen opetuslapsia?

Lahjan väärinkäyttö ei saisi johtaa siihen, että aidonkin lahjan olemassaolo ja käyttö kiistetään. Armolahjojen ilmeneminen on raamatullista ja kuuluu tervehenkiseen seurakunnan toimintaan olennaisena osana. Alkuseurakunnan palvelutyö oli yksinkertaista ja täynnä tunnustekoja sekä ihmeitä. Kysymys kuuluukin, miten se osa Jumalan valtakunnan työstä hävisi niin paljossa näköpiiristämme?

Asiaan perehtymättömilla on luotainen taipumus pelätä sellaista, mitä ei tarkasti tunne. Siksi tarvitaan riittävästi tilaa ja vapautta oppia, että armolahjat voivat ilmentyä, kehittyä ja että niitä voitaisiin tuntea.

Pieni seurakunta tai rukouspiiri voi olla oikea paikka opetella armolahjojen käyttöä, josta voisi melko nopeastikin virittyä todella siunauksellinen palvelutehtävä Jumalan valtakunnan työn laajenemiseksi. Lahjat on annettu meille käyttääksemme niitä toisia varten, seurakunnan rakentamiseksi.

* Armolahjat kehittyvät ilmapiirissä, jossa ollaan valmiita ottamaan uskossa riskejä ja epäonnistumaankin.

* Armolahjat eivät tule akateemisissa raameissa, eivätkä ne ole aivotyötä. Niitä ei löydetä tutkimustyön avulla, vaan ne saadaan yksinkertaisesti anomalla Jumalalta, joka antaa suvereenisti sulasta armostaan.

* Lahjat eivät ole pokaaleja, joita jaetaan palkintoina uskollisesta ja pitkästä palvelutyöstä. Jokainen uskova voi saada lahjoja huolimatta kypsyydestään tai vastuualueestaan seurakunnassa.

* Lahjat ovat kuin työkaluja, joiden avulla uskova voi suorittaa hänelle uskottua palvelutehtävää.

* Armolahjojen käytössä voidaan erehtyä, siksi niitä on aina tarpeen punnita, tutkistella ja koetella.

Kutsumme sinua uskova ehkä elämäsi tärkeimmälle ja siunauksellisimmalle ”löytöretkelle”. Miten oppia anomaan, saamaan ja käyttämään Jumalan yliluonnollisia armolahjoja. Lähde rohkeasti mukaan! Seurakuntamme voisi yhtenä asiaa ymmärtäneistä olla apuna näissä asioissa. JHs suo, käymme läpi näillä sivuilla useita tärkeimpiä armolahjoja ja sitä mitä niistä voimme oppia.


keskusteltavaksi:

1. Onko esim. kehittynyt sairaanhoito tehnyt parantamisen armolahjan tarpeettomaksi ?

2. Kuulostaako ihmein ja merkein palveleminen julkealta?

3. Mikä ero on lahjakkuuden ja armolahjan välillä?

4. Mitä merkitsee armolahjan laiminlyönti, 1 Tim. 4:14

5. Mitä merkitsee armolahjan virittäminen palavaksi, 2 Tim. 1:6


Aineistoa olen koonnut useista armolahjoja käsittelevistä teoksista. Erityisesti englantilaisen David Pytchesin teos ”Tule Pyhä Henki”, on ollut suurena apuna. Tietysti Raamattu on pääoppikirja näissä kaikissa asioissa.


Limingassa 28.01.2019, Voitto Oinonen