Alla seuraavat kirjoitukset:


- Armolahjoista, osa 1

- Profetoimisen armolahja, osa 2

- Room. 12 luvun armolahjat ja armoitukset

- kielilläpuhumisen armolahja

- kielten tulkitsemisen / selittämisen armolahja

- tiedon sanat

- uskon armolahja

- viisauden armolaha

- sairaitten parantamiset lahjat

- henkien erottamisen armolaha

- voimatekojen armolahjaARMOLAHJOISTA, OSA 1.

Armolahjat laajasti ymmärrettynä merkitsevät Jumalan valtakunnan työssä vaikuttavaa Jumalan armoa. Ne ovat hengellisiä lahjoja ja kuuluvat Jumalan uutta luovaan armon vuodatukseen. Vrt. Jooel 2:28-29, Apt. 2:1-13, 10:44-48, 1Kor. luvut 12-14, Room.12:6-8.

Armolahjat kuuluvat Jumalan armotalouteen, eivätkä kuulu suoraan hänen alkuperäiseen luomisjärjestykseensä. Ne perustuvat Jeesuksen Kristuksen lunastustyöhön ja hänen ylösnousemukseensa.Armolahjat ovat enemmän kuin luonnollisia taipumuksia. Armolahjoissa vaikuttaa Jumalan yliluonnolisuus ja siksi ne tulee tunnistaa henkilahjoiksi eli armolahjoiksi.

Aikamme seurakuntien suuri tarve on auttaa Hengen uudistukseen haluavia kasvamaan siihen, että armolahjat voitaisiin yhdistää muuhun seurakunnan palvelutyöhön. Armolahjojen käyttämisen tarkoitus on korjata sitä epätasapainoa joka usein syntyy virkapainotteisen palvelutyön ja Jumalan yliluonnollisten armolahjojen toiminnan välillä. Näissä on ollut aikojen kuluessa jännitteitä ja ne ovat johtaneet usein Hengen lahjojen syrjäyttämiseen tai jopa torjumiseen. Armolahjojen kautta ilmenevää hengenelämää ei kuitenkaan tulisi estää, sillä silloinhan samalla raivataan suuri osa pois Raamatun ilmoituksesta ihmeineen ja merkkeineen. Tämä on johtanut siihen, että hyväksytään sanan saarna ja sakramenttien käyttö, mutta ei niinkään armolahjojen ilmenemistä.

Uudessa Testamentissa Jeesuksen Kristuksen ja apostolien toiminnan vahvistivat tunnusteot ja ihmeet. Mielestäni seurakunnissa tulisi vakavasti kysyä, olisiko vielä meidän aikanamme mahdollista armolahjojen ilmentyä enemmän hengellisessä työssä ja että ne siten vahvistaisivat evankeliumia sitä seuraavien merkkien kautta.

Hengen toimintaa ei voida sitoa miksikään kaavoiksi eikä metodeiksi. Tärkeää on kuitenkin oppia jotain niistä suuntaviivoista, jotka Jumalan sanasta käyvät ilmi ja joita Pyhä henki käyttää. Usein huomataan, että on metodi, ettei täysin ymmärrettävää metodia ole. Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama. Pyhä Henki jakaa armolahjoja niinkuin itse tahtoo ja vaikuttaa niiden kautta niinkuin tahtoo. Tärkeintä olisi oppia tuntemaan lahjojen antajaa, Hänen mieltään ja Hänen tahtoaan. Raamattu kehoittaa anomaan runsaasti armolahjoja seurakunnan rakennukseksi.

Lähetyskäskyssä Matt. 28:18-21 Jeesus on käskenyt opetuslapsiaan tekemään opetuslapsia ja opettaa heitä noudattamaan kaikkea mitä Jeesus oli käskenyt heidän noudattaa. Se sisälsi myös tunnustekojen ja ihmeiden palvelustyön. Evankeliumien tarkastelu paljastaa, että noin yksi viidesosa Jeesuksen palvelutyöstä sisälsi sairaitten parantamista. Jeesus oli näyttänyt opetuslapsilleen miten parannetaan ja miten muutenkin toimitaan armolahjojen alueella. Eikö se koske meitäkin tämän päivän Jeesuksen opetuslapsia?

Lahjan väärinkäyttö ei saisi johtaa siihen, että aidonkin lahjan olemassaolo ja käyttö kiistetään. Armolahjojen ilmeneminen on raamatullista ja kuuluu tervehenkiseen seurakunnan toimintaan olennaisena osana. Alkuseurakunnan palvelutyö oli yksinkertaista ja täynnä tunnustekoja sekä ihmeitä. Kysymys kuuluukin, miten se osa Jumalan valtakunnan työstä hävisi niin paljossa näköpiiristämme?

Asiaan perehtymättömilla on luotainen taipumus pelätä sellaista, mitä ei tarkasti tunne. Siksi tarvitaan riittävästi tilaa ja vapautta oppia, että armolahjat voivat ilmentyä, kehittyä ja että niitä voitaisiin tuntea.

Pieni seurakunta tai rukouspiiri voi olla oikea paikka opetella armolahjojen käyttöä, josta voisi melko nopeastikin virittyä todella siunauksellinen palvelutehtävä Jumalan valtakunnan työn laajenemiseksi. Lahjat on annettu meille käyttääksemme niitä toisia varten, seurakunnan rakentamiseksi.

* Armolahjat kehittyvät ilmapiirissä, jossa ollaan valmiita ottamaan uskossa riskejä ja epäonnistumaankin.

* Armolahjat eivät tule akateemisissa raameissa, eivätkä ne ole aivotyötä. Niitä ei löydetä tutkimustyön avulla, vaan ne saadaan yksinkertaisesti anomalla Jumalalta, joka antaa suvereenisti sulasta armostaan.

* Lahjat eivät ole pokaaleja, joita jaetaan palkintoina uskollisesta ja pitkästä palvelutyöstä. Jokainen uskova voi saada lahjoja huolimatta kypsyydestään tai vastuualueestaan seurakunnassa.

* Lahjat ovat kuin työkaluja, joiden avulla uskova voi suorittaa hänelle uskottua palvelutehtävää.

* Armolahjojen käytössä voidaan erehtyä, siksi niitä on aina tarpeen punnita, tutkistella ja koetella.

Kutsumme sinua uskova ehkä elämäsi tärkeimmälle ja siunauksellisimmalle ”löytöretkelle”. Miten oppia anomaan, saamaan ja käyttämään Jumalan yliluonnollisia armolahjoja. Lähde rohkeasti mukaan! Seurakuntamme voisi yhtenä asiaa ymmärtäneistä olla apuna näissä asioissa. JHs suo, käymme läpi näillä sivuilla useita tärkeimpiä armolahjoja ja sitä mitä niistä voimme oppia.


keskusteltavaksi:

1. Onko esim. kehittynyt sairaanhoito tehnyt parantamisen armolahjan tarpeettomaksi ?

2. Kuulostaako ihmein ja merkein palveleminen julkealta?

3. Mikä ero on lahjakkuuden ja armolahjan välillä?

4. Mitä merkitsee armolahjan laiminlyönti, 1 Tim. 4:14

5. Mitä merkitsee armolahjan virittäminen palavaksi, 2 Tim. 1:6


Aineistoa olen koonnut useista armolahjoja käsittelevistä teoksista. Erityisesti englantilaisen David Pytchesin teos ”Tule Pyhä Henki”, on ollut suurena apuna. Tietysti Raamattu on pääoppikirja näissä kaikissa asioissa.


Limingassa 28.01.2019, Voitto OinonenPROFETOIMISEN ARMOLAHJA, OSA 2.

Paavali kehoittaa anomaan armolahjoista varsinkin profetoimisen lahjaa, 1Kor. 14:1

Suomen sana profeetta johtuu kreikan sanasta profetes (verbistä profemi, puhua edessä, sanoa julki, ennustaa), esiliite pro, edessä, eteen, ennen, edeltä käsin. Laajempi merkitys sanalle profetes on julistaja, puhuja.

Vanhassa Testamentissa profeetallinen henki annettiin yksityisille henkilöille, mutta Uudessa Testamentissa lupaus koskee kaikkia Jumalan omia. Koko uusitestamentillinen seurakunta on profeetallinen. Tämä toteutui helluntaina, kun seurakunta sai Hengen kasteen. Tämä on sitä, mitä Jooel oli ennustanut, Apt. 2:16. 1 Kor. 12:7.

Profeetta on henkilö, jolla on jumalallinen kyky nähdä tulevaisuuteen. Hän voi myös julistaa jumalallisen tahdon esitettyihin kysymyksiin, esim. 1 Sam. 28:6, 1 Kun. 14:2, 22:5,7, 2 Kun. 3:11, 22:13.

Raamatussa käydään suurta kamppailua oikean ja väärän profetoimisen / ennustamisen välillä, esim. Jer 28 Jeremia ja Hananja.

Mooses toivoi, ”jospa koko herran kansa olisi profeettoja”, 4Moos. 11:29.

Profeetan virka ja profetian lahja tulee kuitenkin erottaa toisistaan, sillä niillä on huomattava tasoero

Kuitenkin Uusi Testamentti puhuu uskovista, joilla on erityinen profetian lahja, 1Kor 14:3.


Profetaalinen ihminen:

-”Jeesuksen todistus on profetian henki”, Ilm. 19:10.”Jeesuksen todistajissa on profetoimisen Henki” (92 käännös)

-”Herran neuvo on tunnettu niille, jotka Häntä pelkäävät”, Ps. 25:14

-”Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä”, 1 Joh 4:16

-”Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvästä varastosta esiin hyvää”, Luuk. 6:45

-”Meillä on Kristuksen mieli”, 2 Kor 2:16

-”Jumalan Poika on tullut ja antanut ymmärryksen tunteaksemme hänet”, 1 Joh. 5:20

-”Nyt me olemme Jumalan lapsia”, 1 Joh.3:1

-”Henkensä kautta, joka teissä asuu”, Room. 8:11

”Teillä on voitelu Pyhältä ja kaikilla teillä on tieto”, 1Joh. 2:20


Miten tulisi suhtautua profetointiin?

-Ei tulisi pitää kiirettä korjata profetiaa, ettemme rikkaruohoja nyhtäessämme, kiskoisi niiden mukana vehnääkin, Matt. 13:29

-Voi olla hyvä tehdä Marian lailla, kätkeä profetian sanat sydämeensä ja tutkistella niitä, Luuk. 2:51

-”Profetoimisemme on vajavaista” inhimillisyytemme tähden, 1 Kor. 13:9. Tunteet, sääli, halu miellyttää yms. voi vaikuttaa profetoimiseen.

-”Henkeä älkää sammuttako”, 1Tess. 5:19

-”Profetoimista älkää väheksykö”, 1Tess. 5:20

-Profetia tulisi koetella selvittämällä sen hyöty. Vahvistaako se sitä mitä Jumala on tekemässä?

-Onko profetia vahvistus sille, mitä Herra on paljastanut jo muulla tavalla?


Profetoimisen tarkoitus:

-Profetia tuo kunniaa Jumalalle ja Jeesukselle, Ilm. 19:10

-Profetia rakentaa, kehoittaa (voi sisältää varoituksen) ja lohduttaa, 1 Kor 14:3

-Profetia toimii merkkinä epäuskoisille, jotta he tulisivat vakuuttuneiksi, 1 Kor 14:24, 25

-Profetia ei ole Raamatun vastine. Profetia on tietty sanoma tietylle seurakunnalle tiettynä aikana tietyn henkilön kautta. Raamatun profetiat on tarkoitettu kaikille kristityille kaikkialla kaikkina aikoina. Tässä on ero.

-Profetia on myönteinen armolahja seurakunnan rakentamiseksi. 1 Kor 14:3.

-Tätä armolahjaa voidaan käyttää myös ennustamiseen, mutta silloin on oltava tarkkana, 5 Moos. 18:20-22.

-Vaikka profetia voidaan antaa varoitukseksi, se ei välttämättä ole peruuttamaton, Jer 18:7-8


Profetian käyttö:

* Profetian käyttämisessä hallitsevana motiivina tulee olla rakkaus, 1 Kor 14:1

* Profetoimisen lahjaa tulee tavoitella innokkaasti, 1Kor 14:1, 39

* Profetian yliluonnollinen ilmoitus voi tulla Raamatun tutkimisen, näkyjen, unien, hurmoksen, korvin kuultavan äänen tai jopa enkeli-ilmestyksen kautta, Apt 18:9, 22:17, Matt 2:13* Profeetalliset sanat tai näyt tulevat todennäköisimmin esiin rukouksen tai palvonnan ilmapiirissä, Apt 13:2

* Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset, 1 Kor 14:32

* Tulee käyttää uskon määrän mukaan, Room. 12:6

* Pään häpäiseminen, pää peitettynä tai ilman, 1 Kor 11:4-5

* Profetointi on alistettava seurakunnan arvosteltavaksi, 1 Tess. 5:20

* Profetoimista ei tule halveksua, 1 Tess 5:19-21.

* Paavalin mukaan profetoivalla on täysi tajullinen itsehallinta, siinä ei jouduta pois minätietoisuudesta, 1 Kor 14:32. (Vrt unissasaarnaaminen)


Keskusteltavaksi:

1. Mitä tarkoittaa: ”Heidän hedelmistään te tunnette heidät” ?

2. Mitä merkitsee profetoimisen ”taakka”?

3 Jos Pyhä Henki ”korostaa” jotakin raamatun jaetta, onko se profetiaa?

4. Ajatukset, tunteet ja vaikutelmat, toimiiko Pyhä Henki profeetallisesti sielun alueella?

5. Ulkoiset, kuultavat ja nähtävät asiat, voivatko ne muuttua profetiaksi?

6. Voiko profetoimisella pyrkiä hallitsemaan toisia?

7. Miten tulisi suhtautua ns. johdatuksellisiin profetioihin, esim. aviopuolison,

asuinpaikan tai asunnon valintaan?

8.”Näin sanoo Herra”- profetiat?

9.”Jos seurakunta ei tee parannusta, ei Herra siunaa”, profetiat?

10. Onko profetioiden vähyys oire siitä, ettei Raamatun ohjeita ole noudatettu?

11. Miten tietää profetian olevan rakennukseksi?

12. Miten syntyy profetian ilmenemistä ja menestymistä edistävä ilmapiiri ?

13. Minkälaisia vaaroja voi aiheutta profetointi, jos se sisältää ennustamista?Limingassa 21.02.2019, Voitto Oinonen
Room 12 luvun armolahjat ja armoitukset

j. 7 jos virka/palvelutehtävä, kreikaksi diakonia, tarkoittaa jokaista palvelutehtävää seurakuntaruumiissa. Ilman Herran antamia armoituksia emme kykene tekemään hengellistä työtä. Pitäköön virastaan/palvelutehtävästään vaarin tarkoittaa, että palvelkoon kukin sen ymmärryksen ja voiman mukaan mitä Herra Henkensä kautta vaikuttaa.

Seurakuntaelämässä tulisi antaa tunnustusta ja rakkaudellisesti ja kannustavasti suhtautua niihin, jotka palvelevat monenlaisissa tehtävissä.

Sanan opettaminen on Raamatun mukaan myös armolahja. Sanan opetusta tulisi hoitaa uskollisena Raamatun sanalle, ei korvasyyhyyn, vaan totuudellisesti rakkaudesta Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Sanan opettaminen armolahjan kautta on myös kyky opettaa oikeita asioita oikeaan aikaan erilaisiin uskonelämän kasvuvaiheisiin. Siksi sananopettaja tarvitsee hengellisten asioiden avautumista ja valvomista itseään ja opetustaan varten.

Kehoittaminen on myös armolahja kun kehoittaja saa kehoituksen Jumalalta ja jakaa sen niille joille se on tarkoitettu. Kehoittamisen armolahja on sellainen, jossa kehoitus tulee juuri ajallaan oikeaan aikaan ja paikkaan.

Kehoittamisen armolahja toimii moninaisesti, sillä se voi olla kannustava, rohkaiseva, oikeaan ohjaava ja lohduttava, mutta myös varoittava ja kutsu muutokseen. Kehoittaminen voi muistuttaa rukousta tai profetoimista.

Antaminenkin on armolaahja. Tässä on kysymys sellaisesta lahjasta, jossa Pyhän Hengen johtamana on antaa oikealle ihmiselle sellaisen lahjan, jonka hän tarvitsee. Omastaan antaminen kuuluu jokaiselle uskovalle, mutta tässä on kysymys erityisestä Jumalan johdatuksesta. Antamisen armolahja toimii yliluonnollisesti silloin, kun apu menee oikeanlaisena oikeaan aikaan vastaanottajalle.

Johtaminen

j. 8 kreikan kielen sana johtaja, proistemi, joka tarkoittaa johtamista eikä johtajaa. Seurakunnan johtaminen on armolahja ja se kuuluu seurakunnan vanhimmille. Ei Herroina halliten vaan ollen laumalle esikuvina, tarkoittaen hyvää oman elämän esimerkkiä.

Laupeuden harjoittaminenkin on armolahja Raamatun mukaan. Armolahja toimii silloin kun uskova Pyhän Hengen kautta saa ymmärryksen siitä miten ja kenelle laupeutta tulee osoittaa. Tämäkin armolahja toimii rakkauden ja totuuden mukaan niin, että seurakunta tulisi huollettua ja hoidettua hengellisesti ja ainellisesti kaikin tavoin. Tämä on suuri haaste, jotta lopun aikanakin seurakunta ennallistuisi toimimaan kuten alkuseurakunnassa.

Keskusteltavaksi:

1. Oletko pitänyt edellä mainittuja armolahjoina?

2. Mikä näistä on mielestäsi helpoin ja mikä vaikein toteuttaa?

3. Ilmeneekö näitä armolahjoja mielestäsi miten paljon nykyseurannassa?

4. Kerro joku esimerkki

26.5.2019 Voitto OinonenKielilläpuhumisen armolahja (kreik. glossa -kieli, lalia -puhe)

Kielten armolahjojen eri lajit:


1.Ymmärettävät kielet. Puhuja ei itse ymmärrä lausumiaan sanoja, mutta joku läsnäoleva ymmärtää

Apt. 2:4 ”He tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen

mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi”

j. 8 ”Kuinka me kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet”?

2, Kielet julkisessa seurakunnan kokouksessa, johon tarvitaan selitys eli tulkinta.

1 Kor. 14:27 ”Jos kielillä puhutaan.....yksi kerrallaan ja yksi selittäköön.

Poikkeus: Jos useimmat kokouksessa puhuvat kielillä ylistyksen ja rukouksen Hengessä, silloin ei tulkinta ole tarpeen, koska kaikki puhuvat Jumalalle. Tällöin ei mikään tulkinta riittäisi. Kokouksen johtajan on hyvä selittää seurakunnalle, mitä on meneillään.

3.Kielten käyttö yksityisesti

1Kor 14:4 ”Kielillä puhuva rakentaa itseään.”

Lahjan saaminen:

1.Anottaessa armolahjaa se voidaan saada voitelun tai hurmion (ilon) kanssa. (Vrt täynnä makeaa viiniä Apt.2:13) Ei kuitenkaan liity mihinkään tiettyyn muotoon. Voi ilmetä alussa syöksymällä, mutta myöhemmin rauhallisesti. Kielillä puhuminen ei välttämättä ole tunnepitoista.

2.Joku rukoilee lahjaa odottavan puolesta käsien päälle panemisen kautta. Apt. 19:6 ”Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat

3.Uusi kieli saattaa alkaa muutamilla haparoivilla sanoilla, mutta vahvistua myöhemmin. Sanavarasto lisääntyy käytettäessä. Myös lahjan saaja voi tulla tietoiseksi saamistaan eri kielistä.

4. Lahjan saaminen julkiseen käyttöön, vaatii joka kerta erityisen voitelun, varsinkin kun siihen liittyy tulkinta tai profetia.

Keskusteltavaksi:

1. Tuleeko kielillä puhumista pakottaa kenellekään?

2. Onko aina merkki Pyhällä Hengellä täyttymisestä?

3. Voiko lahjan saanut käyttää aina kielilläpuhumista?


Kielilläpuhuminen, jatkoa

1Kor. 14:2-28 Kielillä puhumisen ulottuvuuksista ja merkityksestä.

1. Voiko kielillä puhuminen johtaa muihin armolahjoihin?

-Ainakin lähinnä olevaan, eli kielten selittämiseen tai profetoimiseen,

j 13”Kielillä puhuva rukoilkoon, että voisi selittää.”

-j. 5”Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan.”

-j. 6”Jos...tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä sillä teitä hyödyttäisin, ellen puhuisi ilmestyksen, tiedon, profetian tai opetuksen sanoja?”

2. Mitä tarkoittaa ”kielillä puhuva rakentaa itseään”?, 1 Kor. 14:4

Kaikki kanssakäyminen kielillä puhuen Jumalan Hengen kanssa, on meille hyödyllistä:

-Puhuu salaisuuksia Hengessä j. 2

-Henki rukoilee j. 14

-Laulaa kiitosta hengelläään j.15

-Kiittää Jumalaa hengessä j. 16

-Kiittää hyvin j.17

-Puhuu itselleen ja Jumalalle j. 28

3. Kielten käyttö ylistykseen ja rakkauskieleen. Kun ollaan mykkiä ihmetyksestä, silloin kun sanat ovat riittämättömiä ja tyhjiin ammennettuja.”He kuulivat kuinka nämä puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta” Apt. 10:46.

3 Esirukouksen väline

Sanomattomat huokaukset. ”Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta”,Room. 8:27

4. Hengellisen sodankäynnin väline”Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu....”Tehkää tämä ….Rukoillen joka aika Hengessä”, Ef. 6:11,18

Keskusteltavaksi: Mitä kielillä puhuminen on sinulle merkinnyt?

1. Onko tuonut uuden ulottuvuuden rukouselämääsi?

2. Mutkikas ongelma, kun järki ei ulotu ?

3. Antaako uutta innoitusta fyysisesti ja henkisesti? Ovatko luovat kyvyt heränneet?

4. Viisauden saamiseksi?
Kielten selittämisen/tulkitsemisen armolahja, 1Kor12:10,14:13.

Antaa mahdollisuuden Pyhän Hengen avulla välittää vastineen kielilläpuhumiseen. Siihen liittyy myös armolahja ymmärtää unia ja näkyjä, ratkaista arvoituksia ja vaikeita ongelmia.

1. Tulkinta on yhtä yliluonnollinen kuin kielilläpuhuminen: molemmat annetaan Hengen kautta.

2. Seurakunta ei rakennu, jos tulkintaa ei ole, 1 Kor. 14:9.

3. Julkista kielilläpuhumista ei tule jatkaa, jos ei tulkinta seuraa, 14:28.

4. Tulkitsija saa kielillä puhutusta vastineen, ei käännöstä. Sen voi kokea ”taakkana”.

5. Julkisesti puhuttu tai laulettu sanoma kielten armolahjan kautta, saa tulkitsemisen kautta ymmärrettävän muodon.

Armolahjan käyttö:

1. Tulkintaan tarvitaan suurempaa uskoa kuin kielillä puhumiseen. ”Sen mukaan kuin hänellä uskoa on...”Room 12:6

2. Kun tulkinta annetaan julkisesti se täytyy ymmärtää ja koetella samoin kuin profetiakin. Profeetoista.....puhua muut arvostelkoot” 1 Kor 14:29.

3. Kielillä puhuvan tulisi rukoilla tulkintaa joko itselleen tai toisille, 14:13

4. Kokemus osoittaa, että useat läsnäolijat saattavat saada samankaltaisen tulkinnan kielilläpuhumiseen.

5. Kielilläpuhutun aika ei välttämättä ole sama kuin tulkintaan käytetty aika. Se voi olla lyhyempi tai pitempi. (Näin voi olla silloinkin, kun joku tulkitsee vierasta kieltä)

6. Alussa tulkinnat voivat olla sekavia hermostuneisuuden tähden.


Miten armolahja saadaan ?

1. Oikea ja aito suhde pidettävä Herraan lahjojen jakajaan. Vrt. 1 Kor. 13 Rakkauden ylistyslaulu. (Sulkijareleet Negevissä.)

2. Armolahjaa voi anoa milloin tahansa kun siihen on tarvetta. Matt. 7:11.

3. Voi alkaa ilmetä ajatuksina, symbolikuvina tai väreinä, esim. Jer. 1:11

4. Jos kielilläpuhuminen ilmeni lauluna, voi tulkintakin ilmetä laulaen.


Keskusteltavaksi:

1. Koetaanko selittäminen/tulkitseminen liian vastuulliseksi?

2. Jos armolahjan käytössä ilmenee ”voitelua” todella paljon, voidaanko sallia sen ylittävän Jumalan Sanan?

3. Miten erottaa väärän kielilläpuhumisen ja sen väärän tulkinnan?Viisauden sanat

”Toinen saa Hengen kautta viisauden sanat...” 1 Kor 12:8

”Ylhäältä tuleva viisaus ...on puhdasta...rauhaa rakastavaa, lempeää, taipuisaa, , täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile eikä teeskentele” Jaak. 3:17

Pyhän Hengen vaikuttama viisaus on avain lukkiutuneeseen tilanteeseen. Viisauden sanat- armolahja saa meidät oikeaan suhteeseen Jumalan tarkoitusten kanssa.

Miten armolahja saadaan?

1. ”Jos joltakin teiltä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta....” Jaak. 1:5

2. ”Kun teidät viedään oikeuteen......teille annetaan sillä hetkellä mitä teidän tulee puhua..” Matt. 10:19

3. Arvostamalla viisautta. ”Hanki viisautta....sijoita kaikki varasi siihen...”Sanl. 4:7

”Etsi sitä kuin kätkettyä aarretta......opit , mitä on Jumalan tunteminen...” Sanl.2:4

4. Pitämällä kuuliainen ja läheinen suhde Jumalaan.

5. Rukouksentäyteinen Raamatun mietiskely. ”Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne”, Kol 3:16

6. Kurinalaisuus, ”Poikani kuule isäsi neuvoja...”Sanl. 1:8

7. Kypsyminen elämän kokemuksen kanssa

Kuinka armolahjaa käytetään?

1. Avoimella rukouksentäyteisellä suhteella Herraan

2. Parantamispalvelun yhteydessä, toisten ollessa läsnä, anoa kuva tai näky sairauden parantumiseksi

3. Vastaanottajalle annetaan Pyhän Hengen kautta saatu ilmestys – Jumalan näkökulma tilanteeseen

4. Tuoda ilmi asia, jota aikaisemmin ei oltu ymmärretty

5. Antaa vastine sille, mitä on jo tapahtumassa

6. Reagoida palvelutyössä armolahjan kautta kun odottamaton tilanne ilmaantuu, johon ei muuten tunnu löytyvän vastausta

7. Kysymällä läsnäolevilta, miten läsnäolevat kokevat viisauden sanojen sopivan kyseiseen tilanteeseen

Keskusteltavaksi:

1. Mikä ero on ihmisviisaudella ja hengellisellä viisaudella?

2. Voiko ihmisviisauden kautta tehdä Jumalan valtakunnan työtä? Vrt. 1 Kor. 2:13-14

3. Miksi Jumala valitsi ne, jotka eivät mitään ole? 1 Kor. 1:18-2Uskon armolahja

”Toinen saa uskon samassa Hengessä...” 1Kor. 12:9

Uskon armolahja on Jumalan Hengen vaikutuksesta saatu yliluonnollinen varmuus, toimia tilanteessa, joka nousee yli ihmisen luonnollisen ymmärryksen. Se on luottamusta, että Jumala aikoo toimia sanoin ja teoin ko. asiassa. Ihmeitä tekevät sanat käsittävät luomisen ja tuhoamisen, siunauksen tai kirouksen, poiston tai muutoksen.

Uskon armolahja on sekä vastustamaton tieto Jumalan puuttumisesta asioihin ja valta Pyhän Hengen voiman avulla saada aikaan hänen toimintansa.

Uudessa Testamentissa on neljänlaista uskoa:

1. Uskontunnustuksen uskoa- opinkappaleet, jotka tunnustamme uskovamme. ”Uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu.” Juud. 3. Myös Ef. 4:13, 1 Tim.6:20-21.

2. Uskoa, joka on perusluottamusta. Tämä on uskovalla, joka turvaa Jumalaan pelastuakseen. Joh. 3:16, Ef.2:8, Hebr. 11:1-4,6

3. Uskoa, joka on Hengen hedelmä, Gal. 5:22

4. Uskoa, joka on Hengen armolahja, Matt. 17:20, 21:21

Meillä voi olla uskon armolahja ilman uskon hedelmää tai uskon hedelmä ilman uskon armolahjaa.

Meillä ei voi olla uskon hedelmää/ uskon armolahja ilman pelastavaa uskoa, jota ei saa koskaan erottaa terveestä opista

Uskon armolahja Raamatussa:

1. Iisak siunasi Jaakobin. ”Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan rehevyyttä, viljaa ja viiniä runsain määrin” 1 Moos.27:28, Hebr. 11:20-21.

2. Uskon armolahja varjeluksen saamiseksi vaarallisissa tilanteissa, Dan. 6:24, Mark. 1:14, Apt. 28:5, Mark.. 16:18

3. Yliluonnollinen huolenpito nälänhädässä ja paastossa, 1Kun.17:17:4,6, Matt. 4:4

4. Suvun perustaminen yli-ikäisenä, Room. 4:20

5. Moraalirikkomuksiin syyllistyneiden palauttaminen, 1Kor. 5:4,5

6. Amalekilaisten voittaminen Refidimissä, 2 Moos.17:11

7. Taloudellisten ongelmien ratkaisu, 2 Kun. 4:3,4

8. Kuolleiden herättäminen, Joh. 11:43

9. Kiroaminen, viikunapuun tapaus, Matt. 21:19, Ananias ja Safiira, Apt. 5:9,10

Keskusteltavaksi:

1. Miten uskon armolahja on toiminut sinun kohdallasi?

2. Miten erottaa uskon armolahjan muusta uskon toiminnasta?
Tiedon sanojen armolahja

”Toinen saman Hengen vaikutuksesta tiedon sanat” 1 Kor 12:8

-Tiedon sanat ovat ihmisistä tai tilanteista annettuja ilmestystietoja, jotka ilmituotuina saavat aikaan erityisen tuloksen.

-Niitä ei ole saatu luonnollisen järjen ponnistelujen kautta, vaan Jumalan Hengen vapaan vaikutuksen avulla.

-Seurakunnassa tulee arvostaa viisauden ja tiedon hankkimista, joka tulee raamatun opetuksen kautta eri muodoissaan.

-Keskustelu- ja vuorovaikutusyhteys Jumalan sanassa kokeneiden kanssa sekä elämän itsensä kautta tiedon hankkimiseksi.

-Tasapainoinen suhde on tärkeä niiden välillä, jotka osaavat puhua jumalallista viisautta ja tietoa ja niiden, jotka käyttävät ihmeitä tekeviä armolahjoja tiedon alueella. (Profetian ja ilmestyksen lahjat)

-Mikä tahansa Jumalaa tai pelastusta koskeva tieto, joka menee yli Raamatun, tulee aina torjua.

-Ihmisten hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja siunausta koskeva tieto, joka ei loukkaa raamattua, voi tuottaa kunniaa Jumalalle.

Tiedon lajit:

1. Ihmistieto, joka on saavutettu luonnollisesti. Tieteen ja tekniikan maailmassa kehitys on ollut lähes uskomatonta meidän päivinämme. (Ymmärrys lisääntyy lopunaikana, Dan.12:4)

”Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla” 1 Kor 2:14

2. Langenneen maailman yliluonnollinen tieto, joka saadaan okkultismin ja yliluonnollisen ja metafyysisen menettelyn kautta.

3. Aito Hengellinen tieto on Jeesuksessa Kristuksessa. ”Jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettynä” Kol. 2:3. Tämä tieto lisääntyy uskon kuuliaisuuden, rukouksen ja raamatun tutkimisen kautta.

4. Tiedon sanojen armolahja. Saada Pyhän Hengen kautta Jumalalta tietoa, joka hyödyttää ja auttaa ihmistä. Se voi koskea mennyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta

Keskusteltavaksi:

1. Mitä tarkoittaa hyvä tieto ja paha tieto? 1 Moos. 2:9,17

2. Mitä tarkoittaa uudistua tietoon Luojansa kuvan mukaan? Kol. 3:10Sairaitten parantamisen lahjat

”Toinen taas parantamisen armolahjat samassa Hengessä” 1 Kor. 12:9

1. Parantaminen on lähtöisin Jumalasta, 2 Moos. 15:26

2. Saadaan Jeesuksen Kristuksen sovintotyön kautta, Jes. 53:4, Matt. 8:16,17, 1 Piet. 2:24

3. Parantaminen luetaan voimatekojen joukkoon, 1 Kor. 12 luvussa

4. Parantamisen armolahja toimii usein yhdessä tiedonsanojen kanssa

5. Jeesus paransi Isän osoittamalla tavalla, Joh 5:19

Parantamisen tarkoitus:

1. Vaikuttamaan osaltaan tervehtymis- ja eheytymisprosessiin

2. Vähentämään kärsimystä ja kipua

3. Puhdistamaan sielunelämää

4. Vapauttamaan tunteet

5. Rakentamaan uskovia Pyhän Hengen kautta tapahtuvassa palvelutyössä

6. Olemaan merkkinä Jumalan valtakunnan vaikutuksesta epäuskoisessa maailmassa

7. Tuomaan kunniaan Jumalalle

Parantaminen on hengellistä sodankäyntiä:

1. Sairaus on selvästi Paholaisen aluetta, Apt. 10:38, vaikka Jumalan sallimaa, Job 1:6, 6:4

2. Se, joka toimii parantamisen alueella, huomaa joutuneensa hengellisiin taisteluihin

3. Vihollinen hyökkää ennen parantamispalvelua, sen aikana ja sen jälkeen

Keskusteltavaksi:

1. Parantamisen armolahjojen ja lääketieteen kautta tapahtuvien parantamisten suhde?

2. ”Ojenna kätesi, niin että sairaat paranevat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun Pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta,” Apt. 4:30. Mitä se tarkoittaa ?


Henkien erottamisen armolahja.

”Toinen henkien erottamisen lahjan”, 1 Kor. 12:10

-Yliluonnollinen tunnistamisen lahja, erottaa sanojen ja tekojen taustalla vaikuttava henki, vrt väärät profeetat ja Miika, 2 Aik. 18 luku.

-Eräänlainen ”vainu” tunnistaa epämääräiset, määrittelemättömät, yli järjen takana olevat tekijät/ motivaatiot ja tosiasialliset hengelliset lähteet, vrt. Paavali ja tietäjähenki palvelijattaressa, Apt. 16:16-18.

-Toimii yhdessä profetian lahjan kanssa, vaikka henkien erottamisen lahja onkin laajempi.

-Jokainen uskova voi Pyhän Hengen avulla ja raamatun tuntemisen kautta tehdä arvioita hyvän ja pahan välillä. ”Mikään valhe ei ole peräisin totuudesta”, 1 Joh. 2:20–22, 4:1-3

-”Täysi-ikäisiä......joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta” Hebr. 5:14

Henkien erottamisen lahjan käyttö

-Vaivattujen, ahdistettujen ja kiusattujen auttaminen/vapauttaminen, miten voitaisiin auttaa eteenpäin? Avainsanat?

-Väärän hengen palveluksessa olevien paljastaminen, vrt. Elymas-tietäjän tapaus Apt 13:10

-Väärien tunnustekojen ja ihmeiden tunnistaminen, 2 Tess.2:9-10

-Erottaa hyvä henki, kuten Natanaelin tapauksessa, Joh.1:47

-Erottaa uskovan ihmisen hengellinen kasvaneisuus. Lapset, nuorukaiset, isät....1Joh. 2:13-14

-On koeteltava kaikki, mikä esiintyy Hengen ilmoituksena, 1 Tess. 5:21, 1 Joh. 4-1-6

Keskusteltavaksi:

-Mitä ajattelet uskovasta, joka pitää itseään tarkkanäköisenä ja sanoo omistavansa varman tiedon, mutta ei näe Jumalan työtä muissa tai näkee vain virheet?

-Todellinen henkien erottamisen lahja toimii vain rakkauden kautta?

-Väärän uskonnollisuuden, epäluulon ja pelon motivoima henkien erottaminen tekee paljon vahinkoa seurakunnassa?


Voimatekojen armolahja

”Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja” 1Kor. 12:10

-Voimateot ovat epätavallinen Jumalan toiminnan laji. Ne herättävät ihmisten ihmetyksen ja kunnioituksen Jumalaa kohtaan. ”Tunnusteot...tehty voimateoilla...” 2Kor. 12:12

-Voimallisten tekojen lahja perustuu Jumalan voiman ja uskon toimintaan. Tämä lahja toimii uskon lahjan perusteella. Jumalan taloudenhoito perustuu uskoon. Ilman uskoa on mahdotonta profetoida, selittää kieliä, parantaa sairaita tai tehdä voimallisia tekoja. ”Tekee voimallisia tekoja tekoja keskuudessanne...uskossa kuulemisen kautta”, Gal. 3:5

-Jumala on antanut voimallisten tekojen lahjan seurakunnalle, että se voisi löytää ulospääsyn tai muun ratkaisun vaikeissa tilanteissa. (vrt. Israelin kansan lähtö Egyptistä, Joosua ja Jerikon muurit, Elia ja Baalin profeetat Karmel vuorella)

-Ilman voimallisia tekoja ei Jeesus olisi voinut vedota jumalalliseen arvovaltaansa. Viiden leivän riittävyys viidelletuhannelle, myrskyn vaientaminen, Lasaruksen ja Nainin lesken pojan kuolleista herättäminen esim.osoittivat että Jeesus käytti voimatekojen armolahjaa.

-Apostolit ymmärsivät voimatekojen todistusarvon, ja siksi he rukoilivat Jumalaa ojentamaan kätensä, että sairaat parantuisivat ja ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuisi Jeesusksen nimen kautta, Apt. 4:30

-Voimalliset teot vahvistavat uskoa ja koituvat monille pelastukseksi. Jumala antaa niitä tapahtua suureksi siunaukseksi ja niillä on kauaskantoinen merkitys.Jumala ei ole ottanut tätä lahjaa pois seurakunnalta, vaan Jeesus lupasi omilleen jopa suurempia tekoja kuin hän on tehnyt, Joh.14:12

Voimallisten tekojen tarkoitus Raamatussa:

1. Julistetun sanan vahvistaminen, Apt. 13:11-12, Mark. 16:20

2. Puutteessa olevista huolehtiminen, Mark. 6:13, 30-44, 2 Moos. 17

3. Vapauttaminen vaarasta, Matt. 8:24-26, Apt. 12:4-11

4. Kuolleiden herättäminen, Joh.11:38-44

5. Jumalan voiman ja kaikkivallan osoittaminen, Ps. 145:3-7

Keskusteltavaksi:

1. Voimmeko vaatia Jumalalta voimatekoa?

2. Mitä ovat ns. luovat ihmeet?

3. Tuleeko uskovan tuntea itsensä vahvaksi tehdessään voimateon ? Vrt. 2 Kor. 12:9-10

4. Millä tavalla heikkous voi olla vahvuutta?

5. Mitä voimatekoja olet kokenut tai nähnyt?

6. Sinapinsiemenen verran uskoa voi vuoria siirtää. Mitä sellainen usko on?