RHEMA JA LOGOS RAAMATUSSA

Raamatun Uuden Testamentin alkukielessä käytetään kahta eri sanaa tarkoittamaan Jumalan sanaa: Logos ja Rhema. Sanojen merkitys ja eroavaisuus auttaa meitä ymmärtämään ja tuntemaan syvemmin Jumalaa ja Hänen tahtoaan. On hyvä oppia tuntemaan Logos ja Rhema sanojen sisällöt ja merkitykset.

LOGOS sanaa käytetään aina kun on kysymys Jumalan luomistyöstä, jatkuvasta luomisesta, ja myös kaiken ylläpidosta. Sen voi ymmärtää Sanana, joka on kerta kaikkiaan Jumalan antama.

Joh. 1:1-3, 14 ”Alussa oli oli Sana ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala. Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan.” Sana 'Logos' samaistetaan Jumalan kanssa, jakeessa 14 erityisesti Jeesuksen kanssa. 14, "ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja Hän oli täynnä armoa ja totuutta". Logos-sanan kautta on kaikki luotu.

Hebr. 4:12 verrataan Sanaa läpitunkevaan miekkaan, joka tunkee lävitse ja joka erottaa sielun ja hengen sekä on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Tässä tulee esille Logoksen yksi ominaisuus, se on läpitunkeva, tutkiva sana.

1 Kor. 4:20 ”Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa” Tässäkin UT käyttää Logos sanaa.

Luuk. 7:7 ”Sano Sana, niin minun palvelijani paranee.” Sairauksien paraneminen kuuluu luomistyön alueelle.

1 Tim. 1:15 ”Tämä Sana on varma ja kaikin puolin vastaan ottamisen arvoinen”. Tässä on hyvä esimerkki lupauksen sanasta, joka pysyy aina ja iankaikkisesti.

Logos sanat ovat siis kerta kaikkiaan meille annettu, luovat ja muuttumattomat Jumalan sanat. Logos tarkoittaa kirjoitettua, pysyvää Jumalan Sanaa, Raamattua.

Raamatusta opimme tuntemaan Jumalaa ja Hänen teitään. Sana valaisee Jumalan suunnitelman ja tarkoituksen ihmiskunnalle sekä meidän paikkaamme siinä, eli kuka Jumala on, keitä me olemme ja erityisesti Jumalan valmistamansa pelastuksen Jeesuksessa.

Raamatun tuntemus ja tietäminen on hyvä ja tarpeellinen asia jokaiselle. Tietäminen viittaa tosiasioihin, todisteisiin ja havaintoihin Jumalan sanasta. Tietäminen, jopa ulkoa oppiminen, ja raamatun sanojen muistaminen, on hyödyllistä. Mitä enemmän tunnemme Jumalan kirjoitettua Sanaa, sitä enemmän Jumala voi puhua meille välittömiä sanoja jotka ohjaavat ja auttavat meitä.


RHEMA

Kun on kysymys eläväksi tekemisestä, muutoksesta yhdestä tilasta toiseen, on kysymys Rhema sanasta. Pyhä Henki tekee eläväksi kun tämä sana annetaan. Aina kun on kysymys sanasta, jonka kautta ihminen tulee uskoon eli uudestisyntyy, UT:ssa käytetään sanaa Rhema.

Rhema sanan yhteydessä, ja sen kautta Pyhä Henki toimii. Kun Pyhä Henki tekee eläväksi Jumalan Sanan ihmisen sydämessä, silloin LOGOS muuttuu RHEMAKSI.

Rhema sanat Raamatussa viittaavat henkilökohtaiseen Jumalan puheeseen, suoraan meille itsellemme, niin että se on yksilöllistä, omakohtaista ja ainutlaatuista, esim. miltä jokin tuntuu tai miltä tuntuu olla minä Jumalan edessä.

Jumala käyttää LOGOS sanaansa puhuakseen RHEMA sanaansa meille.

Jumalan elävä Rhema sana, välitön puhuminen, VASTAA RAAMATUN LOGOS SANAA, MUTTA EI OLE RISTIRIIDASSA SEN KANSSA. Herran välitön puhe auttaa kääntymään pois väärältä tieltä ja ohjaa tahtonsa tielle.

Joh. 6:63 ”Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä, ne sanat, jotka Minä olen puhunut teille, ovat Henki ja elämä.” Tässä sanat seuraavat Henkeä.

Kuinka voimme saada elämää Hengestä? Tärkeää on oppia rukoilemaan Sanan kanssa ja yhteydessä. Lupauksen sanat on meille annettu sitä varten, että me niiden kautta kasvaisimme uskossa, 2 Piet. 1:4 "Hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,"

Hebr. 4:2 opettaa Jumalan sanan sulautumisen tärkeydestä. Jos Jumalan Sanat eivät sulaudu meihin, emme tule ravituiksi emmekä kasva hengellisesti. Rhema sana pesee vanhan pois korvatakseen sen uudella ja saa aikaan sisäisen muutoksen. Tapahtuu puhdistuminen elävän veden pesulla Kristuksen sanassa. Ef. 5:26 ”Että Hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta” Tarvitsemme Kristuksen lunastavan veren puhdistuaksemme synneistämme, mutta tarvitsemme myös Rhema sanan välittömän pesun. Esim. mieleen tulee yhtäkkiä jokin Raamatun sana. Herra puhui sinulle välittömän sanan, Rheman, auttaakseen sinua kääntymään puoleensa ja antaakseen uutta elämää.

Esimerkkejä Rhema sanan käytöstä on monia UT:ssa. Tässä esimerkkinä kaksi.

Luuk. 5:5 ”Mestari, me olemme tehneet työtä koko yön, emmekä ole mitään saaneet, sinun käskystäsi (sanasta) minä kuitenkin heitän verkot” Jeesuksen Sana, eläväksi tehtynä Pyhän Hengen kautta, oli elävä, aktiivinen sana siinä tilanteessa ja sillä hetkellä. Silloin tapahtui ihme ja kalansaalis oli valtava.

Room. 10:8 "Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sana kautta". Tässä Rhema sana on sisäisesti asuva sana (suussa ja sydämessä). Se on puhuttu uskossa. Tämä sana on yhdistetty Kristukseen ja hänen lunastustyöhönsä.

Logos sanan kautta voi syntyä vain tietoa ja totena pitämistä, mutta ei elävää pelastavaa uskoa. Pyhä Henki vaikuttaa Rhema sanan kautta uudestisyntymisen ja elävän pelastavan uskon. Ellei Pyhä Henki opettaisi, puhuttelisi meitä ja toimisi keskuudessamme, olisi kokoontumisemme pelastuksen kannalta turhaa uskonnon harjoitusta. Jumalalle kiitos, että Hän toimii keskuudessamme niin kuin on luvannut.


Limingassa 10.10.2023 Voitto Oinonen